پروفایل مریم رهبری

مریم رهبری طراح
12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

کارشناس در امور ملکی و طراحی داخلی ساختمان

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید